Ύμνοι του Πάσχα

20. Στιχηρόν της Αναστάσεως. Ήχος πλ. ά

21. Δοξαστικόν. Ήχος πλ. ά